قبايل بدوي دره اومو اتيوپي !
در منتهي اليه حنوب غربي كشور اتيوپي در دره رودخانه اومو قبايلي زندگي مي كنند كه شيوه زندگي آنها از هزار سال پيش تاكنون تغييري نكرده و به رسوم و سنت هاي خود در اين نقطه دورافتاده پايبند هستند. به دليل جنگل هاي انبوه، رودخانه هاي خروشان و صعب العبور بودن مسيري كه به دره اومو منتهي مي شود اين قبايل تا اواخر قرن نوزدهم شناخته نشده بودند. آنها علي رغم اينكه در منطقه اي مشترك زندگي مي كنند اما داراي نژاد و آداب متفاوتي هستند اما امروزه خطر انقراض نسل اين قبايل را تهديد مي كند. يك نكته جالب كه موجب پوزخند تلخي مي شود اين است كه علي رغم زندگي بدوي و حفظ رسوم اوليه در دست مردان اين قبايل تفنگ هاي خودكار آك 47 مشاهده مي شود كه هيچ تناسبي با شكل و هيئت آنها ندارد. برنت استايرتون، فتوژورناليست مشهور و عكاس باتجربه آژانس گتي ايميجز براي تهيه گزارشي مصور براي لايف به دره رودخانه اومو يا اومو رايور ولي رفت و مجموعه عكس هايي را از اين سفر براي لايف به ارمغان آورد. عكس هايي از بشريت اوليه البته منهاي وجود تفنگ هاي خودكار آ ك 47. با برنت استايرتون همسفر شده و به ديدار قبايل بدوي دره اومو اتيوپي مي رويم. 28 آذر 88 . منبع : لايف . گزارش : بهرام افتخاري.

چهره جالب يك زن قبيله مورسي با نعلبكي داخل لبش و عاجهاي سنگين گراز كه به همراه تزيينات ديگر از گوشهايش آويخته است. شهرت قبيله مورسي به دليل نعلبكي رسي است كه از زمان كودكي به داخل لب پايين گذاشته و هر سال به قطر آنها افزوده مي‌شود و آن را نشانه‌اي از زيبايي مي‌دانند.دو جنگجوي قبيله كارو مسلح به تفنگهاي خودكار آك 47 و بدنهاي رنگ كرده كه از چرا دادن گاوها بازمي‌گردند. امروز تنها حدود 1500 نفر از اعضاي قبيله كارو در دره رودخانه اومو به زندگي ادامه مي‌دهند.تصوير دو كودك عضو قبيله مورسي كه بدنشان از خاكستر پهن سوخته گاوها پوشيده شده تا از پشه‌ها در امان باشند.چهره سالمندترين عضو قبيله كارو كه اعضاي قبيله از سن او خبر ندارند اما معتقدند كه او سالمندترين عضو قبيله است. در اين ناحيه مردم تمايلي به زندگي طولاني و پير شدن ندارند.چهره يك پيرمرد عضو قبيله داسانك. اعضاي قبيله داسانك يكي از بزرگترين قبايل دره رودخانه اومو بوده و ثروتمندترين قبيله محسوب مي‌شوند. قبيله داسانك حدود 60 هزار راس گاو دارد.چهره يك جنگجوي قبيله كارو كه سلاحش را بر دوش گذاشته است. جراحاتي كه بر پشت او ديده مي‌شود نشانه اين مساله است كه او در جريان نبرد افرادي را به قتل رسانده است. هنگامي كه يك جنگجوي كارو مردي را به قتل مي‌رساند اعضاي قبيله او با تيغه يك چاقو بر پشت شانه و بازوها اين نشانه‌ها را ايجاد مي‌كنند.چهره يك دختر نوجوان قبيله كارو و تزيينات سنتي قبيله‌اش.تصوير يك چوپان عضو قبيله هامار كه براي حفاظت از گله‌اش مسلح است. او با ديدن استايرتون (عكاس اين گزارش) به او گفت تو كه هستي؟ اينجا چه مي‌كني؟ جوان ديگري كه با او بود رفتارش كمتر دوستانه بود و پس از گرفتن اين عكس توسط استايرتون با دادن دشنامي از او دور شد.چهره يك جنگجوي كارو در روستاي محل زندگي‌اش در رودخانه اومو. رنگ‌آميزي جالب چهره و بدن او و پوشش سنتي‌اش هيچ تناسبي با سلاحي كه بر دوش گذاشته ندارد.چهره يك پيرزن عضو قبيله مورسي كه نعلبكي لبش را درآورده و لب پايين‌اش را كاملا جمع كرده است. او در عين حال آويزه‌هاي سنگين گوش‌هايش را نيز از لاله ها جدا كرده است